Ελληνικά English Български Карта на Сайта

Финансова информация

Дата на публикуване
11.00 30-04-2011 Междинен финансов отчет за първо тримесечие 2011
11.00 30-03-2011 Домокат представя одитирани финансови отчети за 2010 г.
11.00 29-01-2011 Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие 2010
11.00 01-11-2010 Междинен финансов отчет за трето тримесечие 2010
11.00 21-07-2010 Междинен финансов отчет за първо тримесечие 2010
11.00 26-06-2010 Във връзка със съобщение от 25.06.2010 г., в което Домокат АД е написало, че публикува одитиран ГФО за 2009 г. след препоръка на КФН, Дружеството иска да направи уточнението, че публикуването на одитиран годишен финансов отчет за дейността на 24.06.2010 е в резултат на предприетите действия за отстраняване на непълнотите в отчета след получаване на писмо от Комисията за финансов надзор за открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал 1., т. 1 от ЗППЦК.
11.00 26-06-2010 След препоръка от страна на Комисия за финансов надзор, Домокат АД представя отново годишен одитиран отчет към 31.12.2009 г. с отстранени непълноти в Програмата за добро корпоративно управление и Отчета за дейността. Отчетът е входиран в КФН, публикуван е на www.x3news.com и ще бъде публикуван на сайта на дружеството - www.domokat.gr
11.00 30-04-2010 Междинен финансов отчет за първо тримесечие 2010
11.30 27-03-2010 Домокат представя одитирани финансови отчети за 2009 г.
11.30 30-01-2010 Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие 2009
11.30 30-10-2009 Междинен финансов отчет за трето тримесечие 2009
11.30 30-07-2009 Междинен финансов отчет за второ тримесечие 2009
11.30 30-04-2009 Домокат АД - Междинен финансов отчет за първо тримесечие 2009
10.30 31-03-2009 Домокат АД - представя одитирани финансови отчети за 2008
18.30 30-10-2008 Домокат АД - Междинен финансов отчет за второ тримесечие 2008
18.30 30-07-2008 Домокат АД - Междинен финансов отчет за второ тримесечие 2008
11.15 01-05-2008 Домокат АД - Междинен финансов отчет за първо тримесечие 2008
16.15 30-03-2008 Домокат АД - Годишен отчет

20.50 31-01-2008 Домокат АД - Междинни Отчети


Въведение | Активности | Инфраструктура - Секрети на Производство | Основни Проекти | Икономически Данни | Цели | Връзка с Нас


Политиката на Дружеството | Условията на Използването