Ελληνικά English Български Карта на Сайта

Съобщения

09.30 31-05-2011: Домокат АД представя Протокол от СД, материали и покана за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите 2011. Download 1 Download 2 Download 3 Download 4 Download 5 Download 6 Download 7
11.00 01-07-2010: Домокат АД съобщава, че на Общото събрание на акционерите, обявено за 30.06.2010 г. 12:00 не се явиха акционери на дружеството и съответно нямаше необходимия кворум за взимане на решения. РОСА ще се проведе на 14.07.2010 г., съгласно публикуваната в ТР покана Download 1
09.30 18-05-2010: Домокат представя Поканата за редовното Общо събрание на акционерите 2010, публикувана в Търговския регистър. Download 1 Download 2
11.00 13-05-2010: Домокат АД представя Протокол от СД, материали и покана за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите 2010 Download 1 Download 2 Download 3 Download 4 Download 5 Download 6 Download 7
09.00 12-03-2010: : Домокат АД съобщава, че на 11 март 2010 г. бяха подписани анекси към договорите за банкови заеми с Емпорики Банк България ЕАД, условията по кредитите са описани в приложения файл. Download
10.00 05-01-2010: Домокат АД съобщава, че в Търговския Регистър бе обявен новият Устав, приет на ИОСА, проведено на 16.12.2009 г. Download 1 Download 2
09.10 17-12-2009: Домокат представя Протокол от Извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 16.12.2009 Download 1 Download 2 Download 3 Download 4 Download 5
13.00 08-12-2009: Домокат АД представя прогнози за 2009 и 2010 г. Download
20.10 16-11-2009: Домокат представя Поканата за извънредното Общо събрание на акционерите 2009, публикувана в Търговския регистър Download 1 Download 2
09.00 13-11-2009: Домокат АД представя Протокол от СД, материали и покана за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите 2009 г. Download 1 Download 2 Download 3 Download 4 Download 5 Download 6 Download 7
20.10 06-08-2009: Домокат АД съобщава, че на 4 август 2009 г. бяха подписани анекси към договорите за банкови заеми с Емпорики Банк България ЕАД, условията по кредитите са описани в приложения файл. Download 1
09.00 17-07-2009: Домокат представя Протокол от Общото събрание на акционерите, проведено на 15.07.2009 Download 1 Download 2 Download 3
12.10 11-06-2009: Домокат представя Поканата за редовното Общо събрание на акционерите 2009, публикувана в Търговския регистър Download 1 Download 2
10.11 10-06-2009: Домокат АД представя Протокол от СД, материали и покана за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите 2009 г. Download 1 Download 2 Download 3 Download 4 Download 5 Download 6
15.05 06-08-2008: Домокат АД представя Протокол от Общото събрание на акционерите, проведено на 05.08.2008 Download
14.22 01-07-2008: Домокат представя Поканата за Общото събрание на акционерите, публикувана в Търговския регистър и във в-к Дневник. Download 1 Download 2
Домокат АД съобщава, че от 01 юли 2008 г. в дружеството е назначен Директор за връзки с инвеститорите - Петрана Рангелова Каменова. Адрес за кореспонденция с ДВИ – гр. София, пк 1421, кв. Южен парк, бл. 28, вх. Б, ап. 1, телефон +359 2 964 00 70, факс +359 2 964 00 81
17.43 22-06-2008: Домокат АД представя Протокол от СД, материали и покана за провеждане на Общо събрание на акционерите. Download 1 Download 2 Download 3
21.00 18-06-2008: Домокат АД представя Протокол от СД за вземане на решения за покупка на имот и получаване на банков кредит. Download 1
20.56 04-02-2008: Домокат АД съобщава, че дружеството е сключило договор за консултантски услуги за проучване и реализация на енергиен обект „Ветрогенератор с мощност 1 MW” в североизточна България. Условията по договора в момента са конфиденциални.
21.00 31-01-2008: Домокат АД съобщава, че новият Устав на дружеството бе вписан от Софийски Градски Съд с Решение 7/28.12.2007. Download
20.50 31-01-2008: ДомокатАД представя междинни финансови отчети за 4-то тримесечие 2007 г. Файловете могат да бъдат разгледани в раздела за финансова информация.

Въведение | Активности | Инфраструктура - Секрети на Производство | Основни Проекти | Икономически Данни | Цели | Връзка с Нас


Политиката на Дружеството | Условията на Използването