Ελληνικά English Български Карта на Сайта

НОВИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ

Следвайки постоянно новите развития в областта на енергийния пазар, Домокат АД прави инвестиции и в областта на строителството на съоръжения за получаване на енергия от нови източници. Дейността ни се разширява в следните три области:

    А/Получаване на енергия от вятъра: Богатството от въздушни маси в страната ни, развитието на технологията на вятърната енергия и новото законодателство водят до създаването на подходящ климат за развитие на обекти за получаване на енергия от вятъра. Домокат АД се намира в начален стадии на разработване на парк в Пелопонес за получаване на енергия от въздушните маси за 10,4MW, с възможност за избор на 20MW. Влизането в действие на този обект предстои да стане през септември 2008 г.

    Б/ Слънчева енергия: Подобни на посочените по-горе причини създават идеални условия за изграждането на слънчеви паркове. Вече се осъществява изграждането на такъв парк с мощност 2MW в прилежащата околност на Пелопонес.

    В/ Биодизел: С разпоредба 2003/30 /ЕК Европейският съюз постанови употребата на биогориво , с цел постигане на постепенно намаляване на зависимостта на страните-членки от петрола. Като биогориво , биодизелът се добива от растителни и животински мазнини и може да се използва, като се смесва с обикновения петролен дизел в дизеловите двигатели. При употребата му, се намалява общото ниво на изгаряните частици и същевременно се коригира качеството и количеството на отделяния дим. Домокат АД изгражда в Северна Гърция такъв обект за получаване на биодизел с капацитет 20.000tn. Този обект се превдижда да влезе в действие през октомври 2007 година.


Въведение | Активности | Инфраструктура - Секрети на Производство | Основни Проекти | Икономически Данни | Цели | Връзка с Нас


Политиката на Дружеството | Условията на Използването